Misja

Główną ideą prowadzonych w oparciu o infrastrukturę CENAGIS analiz naukowych będzie wypracowywanie nowych modeli i algorytmów analizy danych do wykorzystania w przemyśle, usługach oraz działalności urzędów publicznych.

Projekt realizowany będzie w Politechnice Warszawskiej, ale pod względem idei projekt ma charakter projektu wspólnego dla całego środowiska akademickiego zajmującego się szeroko rozumianą geomatyką w Polsce. W celu konsolidacji badań planowane jest utworzenie nowej Sieci Naukowej Analiz i Prezentacji Danych Geoprzestrzennych Polski, która będzie konsolidowała i koordynowała program badawczy z zakresu geoinformacji w Polsce. Do sieci zaproszone zostaną wszystkie zainteresowane wydziały i jednostki badawcze, w których prowadzone są badania z zakresu szeroko rozumianej geoinformacji. Dotyczy to więc nie tylko jednostek o profilu geodezyjno-kartograficznym i geograficznym, ale również prowadzących badania m.in. w zakresie: informatyki, ochrony przyrody, leśnictwa, geologii, architektury, inżynierii lądowej, transportu, górnictwa.

Działalność CENAGIS ma więc z jednej strony zapewnić podniesienie skali, jakości i efektywności badań w zakresie geomatyki w Polsce oraz obniżenie ich kosztów (wspólna infrastruktura dla wielu ośrodków naukowych), a z drugiej umożliwić komercjalizację badań poprzez utrzymanie ścisłej relacji z przedsiębiorcami zarówno na etapie projektowania CENAGIS oraz jej wykorzystania. Nowa infrastruktura ma umożliwić opracowywanie i testowanie nowych produktów przez firmy, a także popularyzować dostęp do technologii konsorcjantów i parterów CENAGIS.

Wypracowane rozwiązania technologiczne, metody i algorytmy oparte o dane geoprzestrzenne pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po ocenie potencjału komercjalizacyjnego będą mogły być wdrażane przez przedsiębiorstwa, zarówno partnerskie, jak i inne zainteresowane wynikami badań. Wszelkie opłaty z tytułu korzystania z danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego będą wnoszone do odpowiednich instytucji przez podmioty komercjalizujące badania zgodnie ze stosownymi przepisami prawa, w szczególności Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.

Proponowane rozwiązanie jest z założenia rozwiązaniem wspomagającym dla rozwoju Infrastruktury Informacji Przestrzennej m.in. poprzez opracowywanie efektywnych metod wykorzystania tworzonych w Polsce danych przestrzennych, ich testowanie oraz tworzenie krajowego otwartego oprogramowania analitycznego. Dlatego projekt na każdym z etapów uzyskał poparcie Głównego Geodety Kraju, Geodety Województwa Mazowieckiego, Klastra GeoPoli i Mazowieckiego Klastra ICT.