Finansowanie

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1. „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022.

Beneficjent – Politechnika Warszawska

Wartość projektu – 24 796 850,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 18 792 267,62 zł

Środki te przeznaczane są  na wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych: rozbudowę lub modernizację infrastruktury B+R jednostek naukowych w celu prowadzenia prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. Finansowane są projekty przewidujące wzrost udziału przychodów ze źródeł pochodzących od przedsiębiorstw w całkowitych przychodach generowanych przez infrastrukturę sfinansowaną w ramach projektu. Koncepcja przedsięwzięcia wymaga więc ścisłego partnerstwa z przedsiębiorstwami.

Główny źródłem finansowania (utrzymania i ewentualnego rozwoju) infrastruktury po jej uruchomieniu powinny być realizowane w oparciu o nią unikalne projekty badawczo-rozwojowe (finansowane ze źródeł zewnętrznych) oraz przychody z komercjalizacji wyników badań.

Wypracowane rozwiązania technologiczne, metody i algorytmy oparte o dane geoprzestrzenne pozyskane z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, po ocenie potencjału komercjalizacyjnego będą mogły być wdrażane przez przedsiębiorstwa, zarówno partnerskie, jak i inne zainteresowane wynikami badań. Wszelkie opłaty z tytułu korzystania z danych będą wnoszone do odpowiednich instytucji przez podmioty komercjalizujące badania zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.